วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2562 15:33

คปภ.ติวเข้มขายประกันผ่านจนท.แบงก์

เลขาฯคปภ. ติวเข้ม พนง.แบงก์ พื้นที่ภาค 1 เชียงใหม่ จัดสัมมนา “ม่วนใจเมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร” หวังสกัดปัญหาร้องเรียนจากเหตุขายประกัน เผยแนวโน้มขายผ่านแบงก์เติบโตแรง จนต้องคุมเข้มความปลอดภัยทางข้อมูลออนไลน์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย ในชื่อ “1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์” ว่า ได้มอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ภาค 1-9 ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยบปีนี้ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ได้ประเดิมโครงการนี้เป็นภาคแรก ภายใต้หัวข้อ“ม่วนใจ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร” เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎ กติกา ต่างๆ ให้กับพนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ที่เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้านการประกันภัยด้วย

เลขาธิการ คปภ. ได้เปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ม่วนใจเมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร” ตอนหนึ่งว่า เพื่อยกระดับความรู้ด้านกฎ กติกาต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานธนาคารผู้มีหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ได้รับรู้และเข้าใจการบังคับใช้ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต (วินาศภัย) และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย) นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) และธนาคาร พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค.62 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ พบว่าการเสนอขายประกันผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อกำหนดแนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย การจัดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ การจัดให้มีกฎ ระเบียบ คู่มือ หรือแนวปฏิบัติ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยพร้อมบทลงโทษ กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ รวมทั้งธนาคารต้องจัดให้มีระบบการกำกับตรวจสอบติดตามสำหรับผู้ทำหน้าที่เสนอขายปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งออกข้อแนะนำประชาชน 12 ข้อ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งได้มีการเผยแพร่และขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ติดประกาศเผยแพร่ในทุกสำนักงานสาขา ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย อาทิ การออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาดที่มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัยด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค นอกจากธนาคารพาณิชย์ จะต้องปฏิบัติตามกติกาของ สำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้ว ยังกำหนดให้ผู้เสนอขายต้องเป็นพนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย กรมธรรม์ที่เสนอขายได้ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน ประชาชนสามารถเข้าใจได้

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้กับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกช่องทาง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางธนาคาร ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วย สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้บริษัทต้องขอคำยืนยันจากลูกค้า (confirmation call) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยพบว่าไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่ตรงกับการเสนอขาย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความท้าทายของธนาคารพาณิชย์ คือ การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลในสังคมไร้พรมแดนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) และการประกันภัยไซเบอร์ จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ตลอดจนกระบวนการบูรณาการและความร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาและบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

“ดังนั้น การจัดอบรมภายใต้หัวข้อ “ม่วนใจ เมื่อประกันภัยผ่านธนาคาร” ครั้งนี้ จึงเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการจำหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทาง Bancassurance ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านธนาคาร รวมทั้งยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัยให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. ย้ำ.

Read 643 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM