วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 16:57

ทิสโก้คว้า RMF ยอดเยี่ยม

บลจ.ทิสโก้คว้า RMF ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุนMorningstar Thailand Fund Awards 2019

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทตราสารแห่งทุน จาก Morningstar (Thailand) ในงาน Morningstar Thailand Fund Awards 2019 จากการบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) โดยมี น.ส.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สองจากซ้าย) และนายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ (สองจากขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เข้ารับมอบรางวัลจาก Mr. Wing Chan Director of Manager Research Practice, EMEA & Asia for Morningstar Investment Management Asia Limited (หนึ่งจากซ้าย) และนางรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หนึ่งจากขวา) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดหน่วยลงทุน A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบาย ลงทุนในหุ้นไทยและกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี โดยใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูลหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 02-633-6000 กด 4

 

Read 85 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM